Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Tag
08.08.2019 2 Wo­chen 1 Std. täg­lich
1020 Wien -
Haus­halt vor 4 Wo­chen
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Hal­ter

 • Tier­art:

  Kat­ze

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Wir su­chen v 8.8.2019 bis 17.8.2019 ei­nen lie­be­vol­len, ver­läß­li­chen Kat­zen­sit­te­rIn für un­se­ren 3jäh­ri­gen Ka­ter Ide­fix.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Haus­halts­jobs, Fe­ri­en­jobs, Ne­ben­jobs

  ID: 555847 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  15,00 €/Tag
  08.08.2019 2 Wo­chen 1 Std. täg­lich
  1020 Wien -