Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
08.07.2019; 08:30 Uhr ca. 4 Stun­den
8020 Graz (Lend) -
Haus­halt vor 2 Wo­chen
 • Hil­fe bei:

  In­ter­net

 • Ge­rä­te:

  Ta­blet

 • Be­triebs­sys­tem:

  Win­dows

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  ver­bin­dung mei­nes lap­tops mit der be­ste­hen­den tel+ka­belnt­zfer­seh­ve­bin­dung mit dem schon
  ge­kauf­ten lap­top

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Haus­halts­jobs, Ne­ben­jobs

  ID: 557829 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  18,00 €/Std.
  08.07.2019; 08:30 Uhr ca. 4 Stun­den
  8020 Graz (Lend) -