Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
18.09.2019; 17:00 Uhr ca. 4 Stun­den
1190 Wien (Dö­bling) -
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Hil­fe bei:

  Word

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top

 • Be­triebs­sys­tem:

  Win­dows

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich ar­bei­te schon lan­ge mit al­len mög­li­chen Schreib­pro­gram­men, aber das neue OF­FICE 365 macht mich ver­rückt. Ich brau­che Hil­fe.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Haus­halts­jobs, Ne­ben­jobs

  ID: 587147 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  18,00 €/Std.
  18.09.2019; 17:00 Uhr ca. 4 Stun­den
  1190 Wien (Dö­bling) -