Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
05.12.2019 1 Stun­de
5020 Salz­burg -
Haus­halt vor 4 Wo­chen
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  3 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  5. De­zem­ber Ni­ko­laus und Kram­pus

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

  ID: 610019 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  60,00 €/pau­schal
  05.12.2019 1 Stun­de
  5020 Salz­burg -