Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
19.12.2019; 15:00 Uhr ca. 6 Stun­den
3062 Kirch­stet­ten -
Ser­vice vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Fir­men­fei­er

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren, Buf­fet be­treu­en, Bier zap­fen, Ab­räu­men/Spül­dienst

 • Ab­rech­nung:

  Nach Ab­spra­che

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  für Weih­nachts­fei­er am 19. De­zem­ber
  ab ca. 15:00 Uhr bis ca. 22:00 Uhr

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung

  ID: 622191 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  15,00 €/Std.
  19.12.2019; 15:00 Uhr ca. 6 Stun­den
  3062 Kirch­stet­ten -