Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
55,00 €/Tag
13.12.2019; 07:30 Uhr ca. 6 Stun­den
6020 Inns­bruck (Wil­ten) -
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Hal­ter

 • Tier­art:

  Hund

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Hi, su­che ei­ne er­fah­re­ne hun­de­lie­be Be­treu­ung für mei­nen Bos­ton Ter­ri­er Wel­pe Pho­ebe :)

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Haus­halts­jobs, Ne­ben­jobs

  ID: 622757 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  55,00 €/Tag
  13.12.2019; 07:30 Uhr ca. 6 Stun­den
  6020 Inns­bruck (Wil­ten) -