Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
20.12.2019; 18:00 Uhr ca. 6 Stun­den
1160 Wien (Ot­ta­kring) -
Ser­vice vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Fir­men­fei­er

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren, Buf­fet be­treu­en

 • Ab­rech­nung:

  Nach Ab­spra­che

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Klei­ne Weih­nachts­fei­er, le­ge­re Klei­dung zb Jeans, aber bit­te Hemd mind.
  schwar­ze snea­ker

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung

  ID: 625957 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  12,00 €/Std.
  20.12.2019; 18:00 Uhr ca. 6 Stun­den
  1160 Wien (Ot­ta­kring) -