Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
30,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
8020 Graz (Straß­gang) -
Mu­sik vor 2 Wo­chen
 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Klas­sik

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Ne­ben­jobs

  ID: 629773 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  30,00 €/45 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
  8020 Graz (Straß­gang) -