Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Tag
ab so­fort un­be­fris­tet 1 Std. täg­lich
5071 Wals-Sie­zen­heim (Him­mel­reich) -
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Hal­ter

 • Tier­art:

  Kat­ze

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Zwei schwar­ze Ka­ter, Frei­gän­ger

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Fr, Sa, So

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Haus­halts­jobs, Ne­ben­jobs

  ID: 668099 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  10,00 €/Tag
  ab so­fort un­be­fris­tet 1 Std. täg­lich
  5071 Wals-Sie­zen­heim (Him­mel­reich) -