Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
30,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
7051 Groß­höf­lein -
Mu­sik vor 4 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Rock/Pop, Mu­sik­theo­rie

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Mi, Fr, Sa

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Su­chen für un­se­re 12 jäh­ri­ge Toch­ter Gi­tar­ren­un­ter­richt.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

  ID: 670789 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  30,00 €/45 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
  7051 Groß­höf­lein -