Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
6020 Inns­bruck (Am­ras) -
Mu­sik vor 2 Ta­gen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Ge­sangs­un­ter­richt, Kla­vier­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in, Fort­ge­schrit­te­ne/r

 • Schwer­punk­te:

  Jazz, Rock/Pop

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Möch­te mit Ge­sangs­un­ter­richt be­gin­nen. Ha­be mal frü­her kla­vier­ge­spielt. Kann No­ten le­sen. Aber bin Jah­re raus...

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

  ID: 675409 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  25,00 €/45 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
  6020 Inns­bruck (Am­ras) -