Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
4860 Lenzing -
Mu­sik vor 4 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Kla­vier­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Rock/Pop

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  15-jäh­ri­ger möch­te mit dem Kla­vier­spie­len be­gin­nen. Spaß­be­ton­ter Un­ter­richt er­wünscht.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

  ID: 681431 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  25,00 €/45 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
  4860 Lenzing -