Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. 14-tä­gig
5204 Straß­wal­chen (Rat­ten­sam) -
Mu­sik vor 3 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Kla­vier­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Klas­sik

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Un­ter­richt zu Hau­se er­wünscht

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

  ID: 682803 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  25,00 €/45 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. 14-tä­gig
  5204 Straß­wal­chen (Rat­ten­sam) -