Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Std.
25.07.2020; 12:00 Uhr 1 Tag
1110 Wien (Sim­me­ring) -
Haus­halt vor 3 Wo­chen
 • An­zahl der Kin­der:

  1 Kind

 • Al­ter der Kin­der:

  2-3 Jah­re

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Bit­te um Mel­dung:)

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Haus­halts­jobs, Ne­ben­jobs

  ID: 684219 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  10,00 €/Std.
  25.07.2020; 12:00 Uhr 1 Tag
  1110 Wien (Sim­me­ring) -