Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
17,00 €/Tag
14.08.2020; 08:30 Uhr 2 Wo­chen 1 Std. täg­lich
1220 Wien (Do­nau­stadt) -
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Be­treu­er

 • Tier­art:

  Kat­ze

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich ha­be Er­fah­rung in der Pfle­ge von Kat­zen

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Haus­halts­jobs, Fe­ri­en­jobs, Ne­ben­jobs

  ID: 691117 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  17,00 €/Tag
  14.08.2020; 08:30 Uhr 2 Wo­chen 1 Std. täg­lich
  1220 Wien (Do­nau­stadt) -