Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
28.09.2020; 14:00 Uhr ca. 4 Stun­den
1020 Wien (Leo­pold­stadt) -
Haus­halt vor 4 Wo­chen
 • Hil­fe bei:

  All­ge­mei­ner Um­gang, In­ter­net, Ex­cel, Word

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top

 • Be­triebs­sys­tem:

  Win­dows

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Haus­halts­jobs, Ne­ben­jobs

  ID: 708413 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  18,00 €/Std.
  28.09.2020; 14:00 Uhr ca. 4 Stun­den
  1020 Wien (Leo­pold­stadt) -