Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
11,50 €/Std.
21.10.2020; 16:00 Uhr ca. 4 Stun­den
1140 Wien (Pen­zing)
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • An­zahl der Kin­der:

  2 Kin­der

 • Al­ter der Kin­der:

  0-1 Jahr, 2-3 Jah­re

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Hal­lo :)
  Ich bräuch­te heu­te kurz­fris­tig ei­ne lie­be , or­dent­li­che Kin­der­be­treu­ung.
  Freue mich auf Ih­re Kon­takt­auf­nah­men lg.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Haus­halts­jobs, Ne­ben­jobs

  ID: 718447 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  11,50 €/Std.
  21.10.2020; 16:00 Uhr ca. 4 Stun­den
  1140 Wien (Pen­zing)