Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
4040 Linz
Mu­sik vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  Fort­ge­schrit­te­ne/r

 • Schwer­punk­te:

  Rock/Pop, Folk/Chan­son

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Fr

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Su­che Un­ter­richt
  Schwer­punkt Be­glei­ten von Wunsch­songs.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

  ID: 721525 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  25,00 €/45 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
  4040 Linz