Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
100,00 €/pau­schal
24.12.2020; 21:00 Uhr 1 Stun­de
1190 Wien (Dö­bling)
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  2 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ger­ne Schwe­disch spre­chen­de Weih­nachts­mann! Muss bit­te von Gar­ten kom­men und ei­ne Run­de im Gar­ten ge­hen da­mit Kin­der ihn von oben kom­men se­hen kön­nen und Tür auf­ma­chen kön­nen

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

  ID: 721705 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  100,00 €/pau­schal
  24.12.2020; 21:00 Uhr 1 Stun­de
  1190 Wien (Dö­bling)