Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/45 Min.
23.11.2020; 15:00 Uhr ca. 2 Stun­den
6020 Inns­bruck (Arzl)
Mu­sik vor 2 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Kla­vier­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  Fort­ge­schrit­te­ne/r

 • Schwer­punk­te:

  Klas­sik

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ha­be kein Kla­vier in Inns­bruck, bin leicht fort­ge­schrit­ten (1 Jahr Kla­vier­un­ter­richt, da­nach Selbst­stu­di­um), ha­be al­ler­dings mu­si­ka­li­sche Er­fah­rung (10 Jah­re kla­ri­net­ten­un­ter­richt - Sil­ber-Ab­zei­chen).

  Ich bin Stu­den­tin und lie­be es, mei­nen Kopf am Kla­vier frei­zu­be­kom­men, al­ler­dings ste­he ich zur­zeit an und möch­te Hil­fe be­kom­men.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

  ID: 727593 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  25,00 €/45 Min.
  23.11.2020; 15:00 Uhr ca. 2 Stun­den
  6020 Inns­bruck (Arzl)