Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
63,00 €/pau­schal
06.12.2020; 19:00 Uhr < 30 Mi­nu­ten
9064 Mag­da­lens­berg (Freu­den­berg)
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  1 Kind

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ni­ko­laus über­reicht Ni­ko­lo Sa­ckerl vor der Haus­tü­re.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

  ID: 732181 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  63,00 €/pau­schal
  06.12.2020; 19:00 Uhr < 30 Mi­nu­ten
  9064 Mag­da­lens­berg (Freu­den­berg)