Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/Tag
31.12.2020; 15:00 Uhr 1 Stun­de
6020 Inns­bruck (Am­ras)
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  2 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Te­le­fo­nisch wird in­for­miert

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

  ID: 732831 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  60,00 €/Tag
  31.12.2020; 15:00 Uhr 1 Stun­de
  6020 Inns­bruck (Am­ras)