Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
30,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
2340 Möd­ling
Spra­chen vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  Fort­ge­schrit­ten (B1-B2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do, Sa

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  We try to find a na­ti­ve spea­ker (UK English) to pre­pa­re for ent­ry ex­ams at a UK boar­ding school

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

  ID: 734269 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  30,00 €/90 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
  2340 Möd­ling