Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
6020 Inns­bruck
Mu­sik vor 3 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  Fort­ge­schrit­te­ne/r

 • Schwer­punk­te:

  Rock/Pop

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do, Fr

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich bin 51 Jah­re und wür­de ger­ne mei­ne Gi­tar­re so spie­len kön­nen dass ich zu je­dem Lied be­glei­ten kann

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

  ID: 737443 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  15,00 €/45 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
  6020 Inns­bruck