Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
6065 Thaur
Mu­sik vor 2 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Rock/Pop

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt für 6 jäh­ri­ge

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

  ID: 738569 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  20,00 €/45 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
  6065 Thaur