Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
1230 Wien (Lie­sing)
Mu­sik vor 5 Ta­gen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Klas­sik, Jazz, Rock/Pop, Folk/Chan­son, Mu­sik­theo­rie

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Do

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Der Un­ter­richt ist für mei­nen 9 jäh­ri­gen Sohn. Er hat­te bis­her kei­nen Un­ter­richt.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

  ID: 739687 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  25,00 €/45 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
  1230 Wien (Lie­sing)