Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. mehr­mals pro Wo­che
8042 Graz (An­dritz)
Spra­chen vor 4 Ta­gen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Fran­zö­sisch­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger (A1-A2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Fr, Sa

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Su­che für mei­ne 9jäh­ri­ge Toch­ter, 2mal wö­chent­lich je 1ein­halb Stun­den, fran­zö­sisch An­fän­ger....

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

  ID: 739963 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  25,00 €/90 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. mehr­mals pro Wo­che
  8042 Graz (An­dritz)