Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. mehr­mals pro Wo­che
6070 Am­pass
Mu­sik vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Klas­sik, Rock/Pop, Folk/Chan­son

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Di, Fr

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

  ID: 745251 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  20,00 €/45 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. mehr­mals pro Wo­che
  6070 Am­pass