Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 20 Std. pro Wo­che
1030 Wien (Land­stra­ße)
Bü­ro vor 3 Wo­chen
  • Ab­tei­lung:

    Mar­ke­ting

  • Auf­ga­ben:

    Ge­sund­heits­re­dak­teu­rIn

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Werk­stu­den­ten­jobs

ID: 755631 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 20 Std. pro Wo­che
1030 Wien (Land­stra­ße)