Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
8010 Graz (Ja­ko­mi­ni)
Mu­sik vor 3 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Jazz, Rock/Pop, Folk/Chan­son

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Mi, Do, Fr, Sa, So

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  E-Gi­tar­ren Un­ter­richt für 8 j. Bur­schen ge­sucht

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

ID: 756718 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
8010 Graz (Ja­ko­mi­ni)