Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
1190 Wien (Dö­bling)
Mu­sik vor 2 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Klas­sik, Rock/Pop

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Sa, So

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Es geht um ein 6 jäh­ri­ges Kind das Mu­sik­be­geis­tert ist und ger­ne Gi­tar­re spie­len ler­nen möch­te.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

ID: 756904 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
1190 Wien (Dö­bling)