Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
07.04.2021; 18:00 Uhr 1 Stun­de
8042 Graz (Sankt Pe­ter)
Nach­hil­fe vor 4 Ta­gen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Wirt­schaft

 • Schul­form:

  Uni­ver­si­tät/Fach­hoch­schu­le

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Hal­lo, be­nö­ti­ge heu­te Abend drin­gend die Hil­fe bei ei­nem Bei­spiel in Mi­kro­öko­no­mie bei dem es sich um op­ti­ma­les Gü­ter­bün­del han­delt.
  On­line am bes­ten egal über wel­che platt­form

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

ID: 758500 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
07.04.2021; 18:00 Uhr 1 Stun­de
8042 Graz (Sankt Pe­ter)