Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Std.
22.04.2021; 10:00 Uhr ca. 2 Stun­den
8042 Graz (Sankt Pe­ter)
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Hil­fe bei:

  In­ter­net

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top

 • Be­triebs­sys­tem:

  Win­dows

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  GPG4-win Schu­lung

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Haus­halts­jobs, Ne­ben­jobs

ID: 759789 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Std.
22.04.2021; 10:00 Uhr ca. 2 Stun­den
8042 Graz (Sankt Pe­ter)