Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
40,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
1100 Wien (Fa­vo­ri­ten)
Spra­chen vor 3 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger (A1-A2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Spie­le­risch für Klein­kind-na­ti­ve Spea­ker ge­sucht!

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

ID: 769199 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
40,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
1100 Wien (Fa­vo­ri­ten)