Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Tag
28.06.2021; 16:00 Uhr 4 Ta­ge
5020 Salz­burg
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Hal­ter

 • Tier­art:

  Kat­ze

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich wür­de ger­ne das Je­mand zum füt­tern kommt. Die Uhr­zeit kann ir­gend­wann wäh­rend des Ta­ges er­fol­gen, was im­mer dem Be­treu­er am bes­ten paßt.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Haus­halts­jobs, Ne­ben­jobs

ID: 773671 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Tag
28.06.2021; 16:00 Uhr 4 Ta­ge
5020 Salz­burg