Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
4655 Vorch­dorf (Adlha­ming)
Ser­vice vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Fir­men­fei­er

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren, Kas­sie­ren

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent wird an­ge­stellt

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Don­ners­tag 8. Ju­ni, Frei­tag 9. Ju­ni, Sams­tag, 10. Ju­ni je­weils ab 16.00 Uhr in Gmun­den

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Do, Fr, Sa

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung

 • An­for­de­run­gen:

  An­mel­dung als kurz­fris­tig be­schäf­tig­ter Stu­dent

ID: 779100 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
4655 Vorch­dorf (Adlha­ming)