Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
26.07.2021; 16:30 Uhr 3 Mo­na­te 90 Min. mehr­mals pro Wo­che
3500 Krems (Egel­see)
Spra­chen vor 2 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Spa­nisch­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger (A1-A2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Su­che Spa­nisch­leh­rer/in für Pri­vat­un­ter­richt. Un­ter­richts­zei­ten kön­nen ver­ein­bart wer­den.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Fe­ri­en­jobs

ID: 783094 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
26.07.2021; 16:30 Uhr 3 Mo­na­te 90 Min. mehr­mals pro Wo­che
3500 Krems (Egel­see)