Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
40,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
5020 Wals-Sie­zen­heim (Rott)
Spra­chen vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Fran­zö­sisch­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger (A1-A2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do, Fr

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Prä­senz­un­ter­richt und in­ter­net ba­sie­ren­der Un­ter­richt er­for­der­lich, da ich oft im Aus­land bin
  Sprach­un­ter­richt und Kon­ver­sa­ti­on er­wünscht

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

ID: 795179 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
40,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
5020 Wals-Sie­zen­heim (Rott)