Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
1220 Wien (Do­nau­stadt)
Nach­hil­fe vor 4 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch

 • Schul­form:

  Grund­schu­le

 • Klas­se:

  3. Klas­se

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Fr

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Eng­lisch Un­ter­richt in Brei­ten­lee für Dritt­kläss­ler (An­fän­ger).

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

ID: 796604 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
1220 Wien (Do­nau­stadt)