Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
30.08.2021; 15:00 Uhr 1 Stun­de
1120 Wien (Meid­ling)
Haus­halt vor 3 Wo­chen
 • Hil­fe bei:

  In­ter­net

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top, Ta­blet, Smart­pho­ne/Han­dy

 • Be­triebs­sys­tem:

  Win­dows, An­dro­id

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Hal­lo Su­che Web­des­in­ger bzw. It tech­ni­cker für mei­ne neu­grün­dung ?

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Haus­halts­jobs, Ne­ben­jobs

ID: 796806 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
30.08.2021; 15:00 Uhr 1 Stun­de
1120 Wien (Meid­ling)