Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
1090 Wien (Al­ser­grund)
Spra­chen vor 4 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  Fort­ge­schrit­ten (B1-B2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on, Busi­ness­kon­ver­sa­ti­on

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Di, Do

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Bin Ärz­tin und möch­te mit mei­nen zu­künf­ti­gen Pa­ti­en­ten gut eng­lisch spre­chen kön­nen. Et­was Fach­spra­che wä­re auch gut! Dan­ke!

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

ID: 797422 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
1090 Wien (Al­ser­grund)