Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. 14-tä­gig
1160 Wien (Ot­ta­kring)
Mu­sik vor 2 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Klas­sik

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Do, Fr, Sa

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich su­che Mu­sik­stu­den­tin, die mei­ner 13jäh­ri­gen Toch­ter bei uns zu Hau­se Gi­tar­ren­un­ter­richt gibt.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

ID: 800080 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. 14-tä­gig
1160 Wien (Ot­ta­kring)