Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
06.12.2021; 17:00 Uhr 1 Stun­de
6020 Inns­bruck (Am­ras)
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  3 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Bit­te um Ver­läss­lich­keit!!
  Ge­schen­ke wer­den von den El­tern ge­stellt und be­sorgt!

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Ne­ben­jobs

ID: 812242 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
06.12.2021; 17:00 Uhr 1 Stun­de
6020 Inns­bruck (Am­ras)