Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
6071 Ald­rans
Spra­chen vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Deutsch­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger (A1-A2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Nach­hil­fe für aus­lan­di­sche Kin­der inkl. Schul­ar­beit vor­be­rei­tung

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Ne­ben­jobs

ID: 814160 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
6071 Ald­rans