Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
30,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
1030 Wien (Land­stra­ße)
Spra­chen vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger (A1-A2), Fort­ge­schrit­ten (B1-B2), Weit Fort­ge­schrit­ten (C1-C2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on, Busi­ness­kon­ver­sa­ti­on, Be­wer­bungs­trai­ning

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  I am a TEFL Cer­ti­fied, col­le­ge gra­dua­te and na­ti­ve English Teacher. I am loo­king for­ward to mee­ting you and hel­ping you to achie­ve your English spea­king goals.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Ne­ben­jobs

ID: 814501 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
30,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
1030 Wien (Land­stra­ße)