Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
30,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
1140 Wien (Pen­zing)
Spra­chen vor 3 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  Fort­ge­schrit­ten (B1-B2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Di, Sa, So

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Loo­king for an English na­ti­ve spea­ker who would sup­port our son (12 ye­ars) in English! On­ce a week an hour, pre­fe­r­a­b­ly Tu­es­days (al­ter­na­ti­ve on weekend). We li­ve di­rect­ly on U3 Hüt­tel­dor­fer­stras­se, al­so tram 10 and 49 and Schnell­bahn S45 Brei­ten­see. Thank you!

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Ne­ben­jobs

ID: 814639 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
30,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
1140 Wien (Pen­zing)