Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 3 Std. 14-tä­gig
8020 Graz (Lend)
Haus­halt vor 3 Wo­chen
  • Auf­ga­ben:

    Üb­li­che Rei­ni­gungs­ar­bei­ten, Fens­ter put­zen

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­jobs, Ne­ben­jobs, Haus­halts­jobs, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 815051 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 3 Std. 14-tä­gig
8020 Graz (Lend)