Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
6020 Inns­bruck (Am­ras)
Mu­sik vor 4 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Kla­vier­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Rock/Pop, Mu­sik­theo­rie

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Mi, Do

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Key­board Un­ter­richt für ei­nen 9jäh­ri­gen An­fän­ger ge­sucht.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Ne­ben­jobs

ID: 815421 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
6020 Inns­bruck (Am­ras)