Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
06.12.2021; 18:00 Uhr 1 Stun­de
6020 Inns­bruck
Haus­halt vor 2 Wo­chen
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  3 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Möch­te un­se­re Tra­ti­ti­on mei­nem 2 jäh­ri­gen sohn na­he brin­gen!!!

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Ne­ben­jobs

ID: 818987 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
06.12.2021; 18:00 Uhr 1 Stun­de
6020 Inns­bruck