Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
18.12.2021; 10:00 Uhr ca. 3 Stun­den
3123 Obritz­berg-Rust (Fug­ging)
Nach­hil­fe vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Ma­the­ma­tik

 • Schul­form:

  Gym­na­si­um/Ge­samt­schu­le

 • Klas­se:

  8. Klas­se

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  In­te­gral­rech­nung: wirt­schaft­li­che, phy­si­ka­li­sche an­wen­dun­gen, fi­nanz­ma­the­ma­tik

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Ne­ben­jobs

ID: 823566 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
18.12.2021; 10:00 Uhr ca. 3 Stun­den
3123 Obritz­berg-Rust (Fug­ging)